หลักสูตร Leadership 4.0 for Executive Management

หลักสูตร Leadership 4.0 for Executive Management

แนวคิด

ผู้บริหารสมัยใหม่ต้องเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์ ต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงบทบาทที่เคยแค่ทำหน้าที่บริหารจัดการและสั่งการ เพื่อให้ทีมงานดำเนินการตามเป้าหมายนั้น ไม่เพียงพออีกต่อไปแล้ว ผู้นำต้องเข้าใจศักยภาพของทีมงาน บริหารจัดการทีมงานและมอบหมายงานอย่างเหมาะสม  สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกทีมใช้ศักยภาพของตนเอง สามารถโค้ชทีมงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งสามารถกระตุ้นให้กล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และมุ่งมั่นสู่เป้าหมายขององค์กร

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรม

     1. ผู้เข้าอบรมเข้าใจบทบาทของหัวหน้างานในฐานะผู้นำที่ขับเคลื่อนทีมงานและองค์กร
     2. ผู้เข้าอบรมได้มีแนวทางในการบริหารทีมและการโค้ชเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของงาน
     3. ผู้เข้าอบรมเข้าใจและมีแนวทางการบริหารทีมและมอบหมายงานให้แก่ทีมงานได้อย่างเหมาะสม
     4. ผู้เข้าอบรมเข้าใจบทบาทของผู้นำและนำแนวทางไปประยุกต์ใช้เพื่อขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน

Visitors: 70,270