หลักสูตร Leadership Mindset & Situational Leadership

หลักสูตร Leadership Mindset & Situational Leadership

แนวคิด

หลักสูตรนี้ได้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์เรื่องการสร้างทัศนคติเชิงแห่งความเป็นผู้นำให้กับผู้บริหาร รวมถึงความเข้าใจในความพร้อมของทีมงาน เพื่อมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ และนำพาทีมงานให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรม

     1. ได้เรียนรู้แนวคิดของภาวะผู้นำตามสถานการณ์ ทำให้ผู้นำสามารถเข้าใจทีมงาน มอบหมายงานในฐานะผู้นำได้อย่างดี และนำไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริงได้ทันที

     2. ผู้นำสามารถปฏิบัติต่อทีมงาน ที่มีความแตกต่างได้อย่างสอดคล้องตรงตามลักษณะของบุคคล ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี

Visitors: 70,270