หลักสูตร Team Engagement

หลักสูตร Team Engagement

แนวคิด

การสร้างความผูกพันในทีมงาน (Team Engagement)  เป็นภารกิจสำคัญของผู้บริหาร หัวหน้างาน และ HR ในทุกองค์กร เพราะพนักงานที่มีความรักและผูกพันกับทีมงานหรือหน่วยงานของตนเอง จะมีทัศนคติ พฤติกรรมการแสดงออกที่ดี อันจะส่งผลถึงประสิทธิภาพในการทำงาน และนำพาองค์รให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

 

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรม

1. ลดการสูญเสียพนักงาน เสริมสร้างความรักความผูกพันให้อยู่กับองค์กรได้นาน  
2. Workshop และกิจกรรมการสร้าง Team Engagement เพื่อการนำไปปรับใช้ได้จริง

Visitors: 68,108