หลักสูตร Happy Team Happy Workplace

หลักสูตร Happy Team Happy Workplace

แนวคิด

“Happy Team and Happy Workplace”  เป็น Workshop ปรับทัศนคติและ Mindset ให้คิดบวกโดยใช้เทคนิคทางจิตวิทยาเข้าไปทำงานกับตนเอง ปรับกลไกการคิด การบริหารอารมณ์ที่เอื้อต่อการทำงานและการทำงานเป็นทีม สามารถคิดบวกและโฟกัสกับวิธีการแก้ปัญหา การก้าวข้ามผ่านความเชื่อที่จำกัด การสื่อสารกับผู้อื่นด้วยความเข้าใจและความเคารพมุมมองของอีกฝ่าย  

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรม

ผู้เข้าอบรมได้บริหารความคิดและความรู้สึกของตนเองและสมาชิกในทีม เพื่อลดความขัดแย้งและทำให้ทีมมี productivity ที่สูงขึ้น ก่อให้เกิดการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการทำงานที่ลื่นไหล ช่วยเหลือกัน ปลดปล่อยหรือทำลายขีดจำกัดทางความคิดต่างๆ ที่สร้างกรอบทางความคิดและฉุดความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน

Visitors: 70,270