หลักสูตร Train the Trainer

หลักสูตร Train the Trainer

แนวคิด

การที่องค์กรสามารถสร้างวิทยากรภายในได้ จะทำให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)   และเป็นการสร้างกำลังใจให้แก่พนักงาน  โดยส่งเสริมให้เขาได้มีบทบาทเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์ในการทำงานให้แก่เพื่อนร่วมงาน  การเป็นวิทยากรที่ดี มีคุณภาพนั้น นอกเหนือจากเทคนิคต่างๆที่เกี่ยวกับการเป็นวิทยากรแล้ว การรู้จุดเด่นของตัวเอง หรือแนวทางที่จะทำให้ความเป็นวิทยากรของตัวเองมีความเป็นธรรมชาติมากที่สุด จะทำให้การฝึกอบรมเกิดความน่าสนใจ  ผู้ที่เป็นวิทยากรก็จะมีความมั่นใจ และสามารถถ่ายทอดจะได้อย่างมีพลัง นอกจากนี้ ผู้ที่ทำหน้าที่วิทยากรนั้นจะต้องมีความใส่ใจผู้เข้าอบรม ดังนั้น จึงต้องเรียนรู้กระบวนการ องค์ประกอบต่างๆ เพื่อการเตรียมตัวที่จะเป็นวิทยากรที่ดี มีคุณภาพ ในแบบฉบับของตัวเอง

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรม

     1. ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้และเข้าใจถึงหลักการของการเป็นวิทยากรที่ดี
     2. ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาทักษะการเป็นกระบวนกรและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการฝึกอบรมของหน่วยงาน ให้บังเกิดผลตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     3. ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างกระบวนการในการเตรียมตัว และการฝึกอบรมในบทบาทของวิทยากรด้วยความเชื่อมั่นในการที่จะเป็นวิทยากรในแบบฉบับที่เป็นธรรมชาติของตัวเอง

Visitors: 68,108