หลักสูตร Lean Office Simplified Workshop for Process Improvement

หลักสูตร Lean Office Simplified Workshop for Process Improvement

แนวคิด

หลักสูตร Lean Office Simplified เป็นหลักสูตรที่เสริมสร้างความเข้าใจในเรื่อง Lean Concept เรียนรู้การชี้บ่งกิจกรรมที่ก่อให้เกิดคุณค่า และกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่าผ่านเครื่องมือ Value Stream Mapping (VSM) และการนำเสนอแนวคิดเพื่อการปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงาน

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรม
     1. สามารถระบุคุณค่าของงาน ตนเอง และลูกค้าได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
     2. ระบุความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น และแนวทางการกำจัดความสูญเปล่าในสำนักงาน
     3. ประยุกต์ใช้เทคนิคการกำจัดความสูญเปล่าในสำนักงานที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบ และเหมาะสม
     4. สามารถสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานและการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง

Visitors: 70,270