หลักสูตร Innovative Thinking for Police

หลักสูตร Innovative Thinking for Police

แนวคิด

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเนื่องจากได้รับโจทย์จากกองบัญชาการตำรวจนครบาลเรื่องการพัฒนาเจ้าหน้าที่ตำรวจในระดับบริหารให้สามารถคิดนอกกรอบ คิดเชิงสร้างสรรค์ในการหาวิธีรับมือและแก้ปัญหาอาชญากรรม รวมทั้งหาแนวทางการป้องกันอาชญากรรมในแบบใหม่ๆ และสร้างสรรค์

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรม

ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เครื่องมือ Service Design เพื่อนำไปใช้ในการสร้างนวัตกรรมเพื่อการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม เกิดการสร้างแนวทางการแก้ไขปัญหาแบบใหม่ นอกกรอบ และสร้างสรรค์

Visitors: 70,270