หลักสูตร Service Design for Change

หลักสูตร Service Design for Change

แนวคิด

ในยุคปัจจุบันที่ธุรกิจไม่ได้แข่งขันกันแค่เพียงตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ การบริการก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคและช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจได้ หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้แนวคิด เครื่องมือการออกแบบบริการ ตลอดจนกระบวนการการออกแบบ เพื่อนำไปปรับใช้ในการปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อตอบโจทย์ยุค 4.0

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรม

ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้แนวคิดและเครื่องมือ Service Design เพื่อนำไปปรับใช้ในการพัฒนาองค์กร

กรุณากรอกข้อความ...
Visitors: 71,379