หลักสูตร Innovative Thinking for Executives

หลักสูตร Innovative Thinking for Executives

แนวคิด

ธุรกิจอุตสาหกรรมปัจจุบันเข้าสู่ยุคที่ต้องปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การพัฒนาบุคลากรด้านความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรมจึงเป็นสิ่งสำคัญ และเพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีประกายความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์สู่การสร้างนวัตกรรมหรือกระบวนการใหม่ ผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างไม่หยุดยั้ง มีความคิดบวกเชิงสร้างสรรค์เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นพลังองค์กรสู่นวัตกรรมทางธุรกิจเพื่อความสำเร็จอย่างก้าวกระโดด

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรม

1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องความคิดเชิงนวัตกรรม
2. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเทคนิคที่ใช้กระตุ้นความคิดเชิงนวัตกรรมและการประยุกต์ใช้
3. สามารถกระตุ้นพลังแห่งจินตนาการและนำเสนอผลงานเชิงนวัตกรรมผ่านเรื่องเล่า
4. สามารถกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางานที่แตกต่าง แปลกใหม่ และดีกว่าเดิม

Visitors: 66,994