หลักสูตร Performance Coaching with LEGO® SERIOUS PLAY®

หลักสูตร Performance Coaching with LEGO® SERIOUS PLAY®

แนวคิด

เป็นการนำเอา LEGO® SERIOUS PLAY® มาใช้ควบคู่ไปกับการบรรยายหลักสูตร Performance Coaching สำหรับผู้นำ ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการ เป็นการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้นผ่านการเล่นและนำเสนอผลงาน

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรม

1. สร้างความมั่นใจให้ผู้เข้าอบรมผ่านกระบวนการเล่นแบบผู้ใหญ่ (Serious Play) และการนำเสนอ
2. สามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนไปปรับใช้ในหน่วยงานของตนเองและองค์กร

กรุณากรอกข้อความ...
Visitors: 71,380