หลักสูตร Innovative Thinking & Lean Canvas

หลักสูตร Innovative Thinking & Lean Canvas

แนวคิด

หลักสูตร “Innovative Thinking & Lean Canvas” เป็นหลักสูตรที่เป็นการบูรณาการกันของแนวการคิดอย่างสร้างสรรค์ และเครื่องมือการสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ Lean Canvas ที่เหล่าผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Entrepreneur) ใช้เป็นโมเดลในการสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรม

หลักสูตรนี้จะเน้นที่การใช้ความคิดสร้างสรรค์และกระบวนการสร้างนวัตกรรมผ่านแนวคิดและเครื่องมือ Lean Canvas ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักเครื่องมือด้านการคิดเชิงนวัตกรรมและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานของตนเองต่อไป

 

 

 

กรุณากรอกข้อความ...
Visitors: 66,994