หลักสูตร Teamwork & Employee Engagement

หลักสูตร Teamwork & Employee Engagement

แนวคิด

เป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาสำหรับการพัฒนาทีมงาน และการทำงานเป็นทีม ด้วยแนวคิดของการใช้จิตวิทยาเชิงบวกมาออกแบบกิจกรรม เพื่อสร้างความผูกพันให้กับองค์กรอย่างยั่งยืน

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรม

  1. เสริมสร้างทักษะในการสื่อสารและประสานงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อความสำเร็จของงาน
  2. เสริมสร้างบรรยากาศแห่งมิตรภาพในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข มีความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน รวมทั้งสร้างความผูกพันในองค์กร 
  3. เสริมสร้างความตระหนักในความสำคัญของความร่วมมือกัน และการทำงานเป็นทีม

 

 

 

 

Visitors: 70,270