หลักสูตร Public Service Design

หลักสูตร Public Service Design

แนวคิด

Service Design เป็นเครื่องมือ หรือวิธีการ ที่ช่วยในการทำให้ธุรกิจหรือการบริการต่างๆ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า มากขึ้น รวมไปถึงตอบสนองความต้องการของผู้ให้บริการ หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริการ นั้นด้วย โดยเริ่มจากการแก้ปัญหาผู้ให้บริการ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริการ จนไปถึงการทำความเข้าใจลูกค้าที่ใช้บริการอย่างถ่องแท้  หลักสูตรนี้เป็นการประสานเครื่องมือและชุดความคิดของการออกแบบบริการ (Service Design) และการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ในการสร้างแนวคิดธุรกิจที่แตกต่างและตรงใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จ รวมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในองค์กร และเพื่อเชื่อมโยงความรู้ไปสู่การสร้างแนวคิดผลิตภัณฑ์และบริการที่แตกต่างและตรงต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรม

เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักการของ Service Design และ Design Thinking โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้เครื่องมือหลักที่สำคัญ และวิธีการเก็บข้อมูลแบบต่างๆ เพื่อให้สามารถพัฒนาข้อกำหนดคุณสมบัติผลิตภัณฑ์และบริการ ที่ทำให้ผู้ใช้งานพึงพอใจ รวมทั้งได้ลงมือฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือจากกรณีศึกษาจริง

Visitors: 68,108