หลักสูตร Public Leadership & Team Management

หลักสูตร Public Leadership & Team Management

แนวคิด

ในการจะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ผู้นำต้องมีทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารทีม  หลักสูตรนี้ช่วยพัฒนาภาวะผู้นำ และทักษะการบริหารทีมงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนขององค์กร

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรม

     1. ผู้เข้าอบรมเข้าใจความสำคัญและประโยชน์ของทัศนคติที่ดีของการเป็นผู้นำที่ส่งผลต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขทั้งต่อตนเองและทีมงาน

     2. ผู้เข้าอบรมเข้าใจตนเองและทีมงานมากขึ้นด้วยการเปิดใจยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลและปรับใช้ความรู้และแนวคิดทางจิตวิทยาเพื่อการบริหารทีมงานได้อย่างเหมาะสม

Visitors: 70,270