ที่ปรึกษาธุรกิจ / Consults

1.Strategic Performance Management System & KPIs
ระบบ Performance Management System เป็นระบบการจัดการที่กำหนดปัจจัยชี้วัดความสำเร็จขององค์กร ตั้งแต่ระดับองค์กร ลงมาจนถึงระดับหน่วยงานให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร ทั้งสี่ด้าน ได้แก่ การเงิน ลูกค้า การบริหารจัดการภายในและบุคคลากร ตามหลัก Balanced Scorecard โดยเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้  รวมทั้งช่วยให้สามารถบริหารผลตอบแทนได้อย่างเหมาะสม เรามีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ พร้อมที่จะให้บริการคำปรึกษาแนะนำและวางระบบแก่องค์กรอันจะนำไปสู่การพัฒนาเพื่อยกระดับผลการปฏิบัติงานให้สูงขึ้นและสามารถบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

 

2.Innovative Leadership Development Program
ปัจจุบันเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม  ผู้นำต้องฉับไวในการปรับเปลี่ยนและสามารถนำพาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมได้  ด้วยโปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมรูปแบบใหม่ Gamified Action Learning ซึ่งเป็นโปรแกรมลิขสิทธิ์ของบริษัท อินโนเวติสท์ จะนำพาผู้บริหารในองค์กรทุกระดับไปสู่การพัฒนาภาวะผู้นำผ่านนวัตกรรมการเรียนรู้แนวใหม่ที่สร้างผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจน

 

3.Job Analysis & Salary Structure
ทีมที่ปรึกษาที่มีความชำนาญด้านการจัดทำโครงสร้างค่าจ้างขององค์กร เพื่อลดปัญหา ค่าจ้าง เงินเดือน “คนเก่า” กับ “คนใหม่”  และสร้างประสิทธิผลและความยุติธรรม และการกำหนดหลักเกณฑ์อัตราค่าจ้างที่จะสามารถดึงดูด รักษาคนได้ และเป็นธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับตลาด

 

4.Competency and Individual Development Program
เครื่องมือ Competency ใช้ในการประเมิน ค้นหา และพัฒนาพนักงานให้มีขีดความสามารถให้สูงขึ้นตามที่องค์กรคาดหวัง ทำให้เป็นองค์กรศักยภาพสูง (High Performance Organization หรือ HPO) ซึ่งสิ่งสำคัญคือ “คน” ในองค์กรต้องมีศักยภาพสูงด้วยฉCompetency and Individual Development Program เป็นการพัฒนา “คน” ให้มีขีดความสามารถสูงตาม “สมรรถนะ” หรือ “ความสามารถ” ที่องค์กรได้กำหนดไว้

 

5.Talent & Successor Development Program
การเตรียมคนสำหรับอนาคต หรือการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาให้บุคคล เหล่านั้นก้าวไปสู่ตำแหน่งหน้าที่ ความรับผิดชอบที่สูงขึ้นไป รวมทั้งการพัฒนา “ดาวเด่น” โดยมีเป้าหมายที่จะต้องไปทดแทนตำแหน่งงานใดทันทีที่ตำแหน่งนั้นๆ ว่างลง ต้องอาศัยทีมงานที่มีความชำนาญ และไว้วางใจได้  ทีมงานที่ปรึกษาของเราผ่านการทำโครงการ “Talent & Successor Development Program” ให้กับองค์กรใหญ่ๆ มามากมาย ลูกค้าจึงวางใจได้ในความเชี่ยวชาญและเป็นมืออาชีพของเรา

 

6.Job Description Development Based on Competency & KPI
Job Description หรือ JD คือ ใบกําหนดหน้าที่งานซึ่งถือได้ว่าเป็นพื้นฐานสําคัญที่นําไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารและพัฒนาทรัพยากร  ปัจจุบัน JD ที่นํามาใช้ในองค์กรนั้นได้กําหนดถึงตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicator: KPIs) ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมเพื่อใช้วัดผลสำเร็จในการทํางานของตําแหน่งงานนั้น ๆ  นอกเหนือจาก KPIs แล้ว JD ยังใช้เป็นเครื่องมือกําหนดความสามารถในหน้าที่งาน (Job Competency) เพื่อนําไปใช้เป็นปัจจัยประเมินพฤติกรรมและนําไปสู่การพัฒนาความสามารถของพนักงานต่อไป

 

7.Business Model Canvas for Strategy Development
หมดสมัยแล้ว กับการทำแผนกลยุทธ์ที่มีความยืดยาวหลายหน้า และซับซ้อนอ่านยาก Business Model Canvas คือแผนกลยุทธ์ธุรกิจหน้าเดียว ที่เหมาะสำหรับทุกคนในองค์กร สามารถประยุกต์ใช้ในบริบทของเจ้าของธุรกิจ (Entrepreneur) ผู้บริหารระดับสูง หรือประยุกต์ใช้ในบริบทขององค์กร  เรามีทีมงานที่มีความชำนาญ สามารถนำท่านวิเคราะห์เจาะลึกธุรกิจ เพื่อความชัดเจน ในแบบที่เข้าใจง่าย ได้ผลลัพธ์จริง

 

8.Brand Development
เรามีทีมงานที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์ ที่ไม่ได้ทำหน้าที่แค่เพื่อขายตัวผลิตภัณฑ์หรือชื่อยี่ห้อเท่านั้น แต่ได้ล้วงลึกเข้าไปถึงรูปแบบการใช้ชีวิต (lifestyle) และเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวพันกับสินค้าหรือบริการทั้งหมดด้วย เรียกว่าเป็นการขาย story ที่เป็นโลกทั้งใบของสินค้าหรือบริการกันไปเลย

 

9.E-learning Project
เรามีบริการทำระบบ e-Learning เพื่อตอบสนองความต้องการในเรื่องของความสะดวกให้กับองค์กรต่างๆ โดยสามารถออกแบบพัฒนาได้ตามความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ เรายังสามารถพัฒนาโปรแกรม Gamification เพื่อสร้างสีสันให้กับ  e-Learning เพื่อให้คนเรียนรู้สึกสนุกกับการเรียน และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ตามที่องค์กรตั้งเป้าไว้

Visitors: 71,379